Traktor "Axel"

Ein roter Traktor mit Name

Traktor "Axel"

Rückkehr